Egzamin na kartę wędkarską Rzeszów

Wydanie karty wędkarskiej.

Karty wędkarskie wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.Karty wędkarskie wydane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów zachowują swoją ważność.Kartę wędkarską wydaje się na wniosek strony, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

  1. Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej – jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (PZW) oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.
  2. Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
  3. W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, która spełnia warunek określony w ust. 1 pkt 1, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek.

Wymagane dokumenty

Należy złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z zaświadczeniem o zdanym egzaminie.

Do wniosku należy dołączyć fotografię legitymacyjną (3x4cm).

Wniosek osoby niepełnoletniej musi być podpisany przez jej ustawowego przedstawiciela.

Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz podać adres zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie karty wędkarskiej. Wymagany jest odbiór osobisty karty lub przez osobę upoważnioną.

Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.(*)

(*) Zgodnie z treścią art. 12 Ustawy Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16. poz. 93 z późn. zm.) nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Z kolei art. 15 kc stanowi, iż ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13. oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (art. 17 kc).

Opłaty

Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.

W Polskim Związku Wędkarskim wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe zarządy okręgów PZW, z zastrzeżeniem, że:

  • egzaminy są nieodpłatne w szkółkach wędkarskich,
  • z opłat egzaminacyjnych jest zwolniona młodzież szkolna.

Miejsce złożenia

Właściwe Starostwo dla miejsca zamieszkania zainteresowanego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r.–o rybactwie śródlądowym  ( Dz. U. Nr 66, poz. 750; z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. (z późn. zm.) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Komisja egzaminacyjna przy Kole nr. 5 “Łowca” Okręg Rzeszów

  • Przewodniczący: Piotr Pernak
  • Członek komisji: Grzegorz Zuber
  • Członek komisji: Roman Nycz

Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w pierwszy piątek miesiąca w siedzibie Koła (od początku maja do końca grudnia termin egzaminu należy ustalić telefonicznie z Przewodniczącym Komisji).

Dodatkowe terminy  po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z Przewodniczącym Komisji tel. 501 249 790 lub  Email: zarzad@lowca5.pl