Regulamin Szkółki Wędkarskiej

Regulamin Szkółki Wędkarskiej Przy Kole Wędkarskim nr 5 „ Łowca” w Rzeszowie

 

 I. Zasady Ogólne

 1. Członkiem szkółki wędkarskiej może zostać osoba w wieku do 18 lat, posiadająca pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego do udziału w zajęciach szkółki
 2. Każdego członka szkółki wędkarskiej obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb oraz prawo obowiązujące na terenie RP
 3. Podczas zajęć jak i przed zajęciami obowiązuje całkowity zakaz spożywania środków odurzających
 4. Członkom Zarządu koła wędkarskiego nr 5 „Łowca” przysługuje prawo kontroli stanu trzeźwości uczestników Szkółki Wędkarskiej jak i Instruktorów.
 5. Członek szkółki wędkarskiej zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa nad wodą jak i podczas zajęć.
 6. Członek biorący udział w zajęciach, podczas ćwiczeń oraz wycieczek jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktora
 7. Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania słów wulgarnych oraz powszechnie uznanych za obraźliwe.
 8. Podczas zajęć, wycieczek oraz ćwiczeń zabronione jest samodzielne oddalanie się.
 9. Rodzic lub opiekun prawny uczestnika szkółki wędkarskiej podpisując zgodę na uczestnictwo w zajęciach szkółki wędkarskiej potwierdza znajomość Regulaminu tym samym akceptuje jego postanowienia.
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody bez wiedzy i zgody instruktora
 11. Podczas wspólnych zajęć obowiązuje tolerancja i życzliwość
 12. Udział w ćwiczeniach , zajęciach jest bezpłatny

 

II. Cele działalności Szkółki Wędkarskiej

 

 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz dbania o środowisko
 2. Poznanie Fauny i Flory związanej z wędkarstwem
 3. Poznanie przepisów prawa związanych z uprawianiem wędkarstwa amatorskiego
 4. Przekazywanie wiedz i doświadczenia wędkarskiego
 5. Przekazywanie tradycji wędkarskich
 6. Rozwijanie sportowej rywalizacji w trakcie ćwiczeń jak również zawodów wędkarskich
 7. Reprezentowanie koła podczas zawodów wędkarskich
 8. Kształtowanie pozytywnych cech osobowości i charakteru młodzieży
 9. Stworzenie warunków do poznania nowych kolegów i koleżanek

 

III. Program Motywacyjny członków Szkółki wędkarskiej

 

 1. W celu nagrodzenia starań oraz zaangażowania uczestników szkółki podczas zajęć wprowadzone zostają nagrody motywacyjne.
 2. Każdy z uczestników w okresie od 1 stycznia do 23 Września 2022 r. będzie zbierał punkty przyznawane przez instruktorów podczas zajęć, wycieczek, zawodów itp.
 3. Uczestnik który zbierze największa ilość punktów wygrywa nagrodę główna przewidzianą w danym roku kalendarzowym.
 4. Do dnia 31 stycznia każdego roku za pośrednictwem strony internetowej koła oraz strony członków na FB zostanie przedstawiona nagroda główna możliwe do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym.
 5. Otrzymanie nagrody motywacyjnej nie wyklucza otrzymania nagród przyznawanych na zawodach.
 6. Członek szkółki wędkarskiej może otrzymać następującą liczbę punktów :
 7. Za udział w zajęciach – 1 pkt
 8. Za aktywność podczas zajęć – 0,5 pkt
 9. Za udział w zawodach kołowych – 1 pkt
 10. Za udział w zawodach okręgowych – 1,5 pkt
 11. Za zajęcie 1 miejsca na zawodach wędkarskich – 2 pkt
 12. Za zajęcie 2 miejsca na zawodach wędkarskich – 1,5 pkt
 13. Za zajecie 3 miejsca na zawodach wędkarskich – 1 pkt
 14. Otrzymane punkty będą obliczane i udostępniane raz w miesiącu za pośrednictwem programu Facebook. Dodatkowo wgląd do otrzymanych punktów będzie także dostępny u V-ce Prezesa ds. Młodzieży w Kole Wędkarskim nr 5 „Łowca”.
 15. Podczas ostatnich zawodów Koła wędkarskiego nr 5 „Łowca” oficjalnie zostanie wręczona nagroda główna. 
 16. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez uczestników o przyznanym miejscu decyduje V-ce Prezes ds. młodzieży biorąc pod uwagę osiągnięte wyniki sportowe w danym sezonie.

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb zwany potocznie RAPR oraz przepisy prawa obowiązującego na terenie RP